ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Κανόνας Απόφασης

Όταν ο κανόνας απόφασης περιλαμβάνεται στη νομοθεσία ή στην προδιαγραφή που προκαθορίζεται από τον πελάτη ή στο πρότυπο, δεν είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση της στάθμης διακινδύνευσης, ούτε η αναφορά στον κανόνα απόφασης. Εφόσον απαιτηθεί από τον πελάτη να δοθεί δήλωση συμμόρφωσης για ένα μετρούμενο αποτέλεσμα α το οποίο συγκρίνεται με νομοθετικά όρια- προδιαγραφές ή καθορισμένες από τον πελάτη προδιαγραφές L, το αποτέλεσμα αυτό είναι συμμορφούμενο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% όταν α-U<L<α+U, όπου U η διευρυμένη αβεβαιότητα σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο. Όταν η δηλούμενη περιοχή βρίσκεται εκτός της περιοχής α±U, τότε το δείγμα θεωρείται μη συμμορφούμενο .

Η λήψη κατάλληλου και αντιπροσωπευτικού δείγματος και η ορθή μεταφορά του στο εργαστήριο για ανάλυση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία του εργαστηριακού αποτελέσματος.

Για το λόγο αυτό η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληψιών τροφίμων & νερών από τις εγκαταστάσεις του εκάστοτε συνεργάτη διαθέτοντας: Εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, Κατάλληλα μέσα δειγματοληψίας, Σύγχρονο διακριβωμένο εξοπλισμό, Επαγγελματικά αυτοκίνητα .

Δειγματοληψία

Συνεργασίες

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, όπως σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων αναλύσεων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή υλικά, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. συνεργάζεται με διαπιστευμένα εργαστήρια, ινστιτούτα και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.