Συστήματα HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει:

  1. την εγκατάσταση & υποστήριξη Συστημάτων Ασφάλειας τροφίμων HACCP βάση τις αρχές του Codex Alimentarius και των προτύπων ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη,
  2. την εγκατάσταση & υποστήριξη Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 & την εκπόνηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχειακές μονάδες
  3. την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs) σε επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν σύστημα HACCP/ISO
  4. την εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής
  5. την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των αρχών των συστημάτων HACCP/ISO
  6. την εκπόνηση τεχνικών περιγραφών και την κατασκευή διαγραμμάτων ροής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια έκδοσης της άδεια λειτουργίας