ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαίδευση Προσωπικού

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ  αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η εκπαίδευση διενεργείται από ειδικούς επιστήμονες εγγεγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα ανάλογα με το είδος και τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.
Επιπλέον ειδικά σε ξενοδοχειακές μονάδες, πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις προσωπικού στα κάτωθι Τμήματα:

 • Τμήμα Συντήρησης- σχετικά με την ποιότητα πόσιμου νερού & νερού πισίνας & τα προληπτικά μέτρα που αφορούν τη Legionella
 • Τμήμα Οροφοκομίας & Τμήμα Υποδοχής – με θεματολογία σχετική με τα Συστήματα Ποιότητας που εφαρμόζονται κατά περίπτωση

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει:

 • Την εγκατάσταση & υποστήριξη Συστημάτων Ασφάλειας τροφίμων HACCP βάση τις αρχές του Codex Alimentarius και των προτύπων ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη,
 • Την εγκατάσταση & υποστήριξη Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 & την εκπόνηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχειακές μονάδες
 • Την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs) σε επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν την εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής
 • Την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των αρχών των συστημάτων HACCP/ISO
 • Την εκπόνηση τεχνικών περιγραφών και την κατασκευή διαγραμμάτων ροής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια έκδοσης της άδειας λειτουργίας

Συστήματα Διαχείρισης

Ασφάλειας & Ποιότητας

Υπηρεσίες Συμβούλων

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ αναλαμβάνει:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την κατασκευή επιχειρήσεων τροφίμων με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και ποτών.
 • Συμβουλές για επίλυση προβλημάτων υγιεινής και τεχνολογίας παραγωγής σε επιχειρήσεις τροφίμων.
 • Συμβουλές για διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριάσεων)
 • Συμβουλές για ορθή καταγραφή αλλεργιογόνων συστατικών και προστασία από food fraud σε σημάνσεις καταλόγων
 • Ενημέρωση για υφιστάμενη νομοθεσία και οδηγίες της Ε.Ε.