ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου της Εταιρίας ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του εργαστηρίου.

Παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας βάσει του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ασφαλής, ακριβής, έγκαιρη και σε ανταγωνιστικό κόστος διεξαγωγή, μικροβιολογικών δοκιμών και χημικών αναλύσεων σε δείγματα τροφίμων και νερού σύμφωνα με τους κανόνες της καλής εργαστηριακής πρακτικής, με στόχο την ικανοποίηση των δηλωμένων και άδηλων αναγκών του εκάστοτε πελάτη.

Το εύρος δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνει τη διενέργεια μικροβιολογικών αναλύσεων (E.coli, Coliform bacteria, Ιntestinal Εnterococci, Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 22°C & 37°C) σε πόσιμα νερά, νερά κολυμβητικών δεξαμενών & θαλάσσια νερά, Pseudomonas aeruginosa σε πόσιμα νερά & νερά κολυμβητικών δεξαμενών, Legionella spp σε πόσιμα νερά καθώς και μικροβιολογικών αναλύσεων σε τρόφιμα (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Ε.coli, Total Coliforms & Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα), όπως ορίζει και το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού 588).

Επιπλέον ,στο εργαστήριο πραγματοποιούνται χημικές αναλύσεις νερών και τροφίμων (κυρίως γάλακτος). Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιούνται στις μόνιμες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου.

Ωστόσο, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών , όπως σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων εξετάσεων που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή υλικά, η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. συνεργάζεται με άλλα εξειδικευμένα εργαστήρια και πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Για την μεθόδευση των παραπάνω το εργαστήριο διασφαλίζει ότι:

 • Χρησιμοποιεί μεθόδους δοκιμών, οι οποίες περιγράφονται σε διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα.
 • Εξασφαλίζει τις απαραίτητες για την σωστή διενέργεια των δοκιμών συνθήκες.
 • Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό, τον οποίο ελέγχει, συντηρεί και διακριβώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό του.
 • Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα στην διαχείριση των πληροφοριών των πελατών του.
 • Επεξεργάζεται τις μη συμμορφώσεις / αποκλίσεις και εντοπίζει τις αιτίες τους για δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών.
 • Διατηρεί τα αρχεία των αναλύσεων αφενός μεν για αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης απάντησης ή αμφισβήτησης που τυχόν θα προκύψει αφετέρου για συγκριτικά στοιχεία σε άλλη εργασία.
 • Πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας & διεργαστηριακές συγκρίσεις με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το εργαστήριο διαθέτει:

 • Προσωπικό με εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
 • Αρτια οργάνωση
 • Εξοπλισμό και εγκαταστάσεις κατάλληλων προδιαγραφών.
 • Ολα τα στελέχη είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την Ποιότητα κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ανωτέρω πολιτική ποιότητας είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού του εργαστηρίου.

Χανιά, Μάρτιος 2023
Τεχνικός Διευθυντής εργαστηρίου ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε.
Καμηλάκη Αλεξάνδρα