Κανόνας απόφασης – Δήλωση συμμόρφωσης

Όταν ο κανόνας απόφασης περιλαμβάνεται στη νομοθεσία ή στην προδιαγραφή που προκαθορίζεται από τον πελάτη ή στο πρότυπο, δεν είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση της στάθμης διακινδύνευσης, ούτε η αναφορά στον κανόνα απόφασης.

Εφόσον απαιτηθεί από τον πελάτη να δοθεί δήλωση συμμόρφωσης για ένα μετρούμενο αποτέλεσμα α το οποίο συγκρίνεται με νομοθετικά όρια- προδιαγραφές ή καθορισμένες από τον πελάτη προδιαγραφές L, το αποτέλεσμα αυτό είναι συμμορφούμενο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% όταν α-U<L<α+U, όπου U η διευρυμένη αβεβαιότητα σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης που εφαρμόζει το εργαστήριο.

Όταν η δηλούμενη περιοχή βρίσκεται εκτός της περιοχής α±U, τότε το δείγμα θεωρείται μη συμμορφούμενο .