Εγκαταστάσεις

Το εργαστήριο λειτουργεί με δύο τμήματα:

 • Το μικροβιολογικό
 • Το χημικό

Στόχος του εργαστηρίου είναι :

η ασφαλής, ακριβής, έγκαιρη και σε ανταγωνιστικό κόστος διεξαγωγή, μικροβιολογικών δοκιμών και χημικών αναλύσεων σε δείγματα τροφίμων και νερού σύμφωνα με τους κανόνες της καλής εργαστηριακής πρακτικής, με στόχο την ικανοποίηση των δηλωμένων και άδηλων αναγκών του εκάστοτε πελάτη.

Για την μεθόδευση των παραπάνω το εργαστήριο διασφαλίζει ότι:

 • Χρησιμοποιεί μεθόδους δοκιμών, οι οποίες περιγράφονται σε διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα.
 • Εξασφαλίζει τις απαραίτητες για την σωστή διενέργεια των δοκιμών συνθήκες.
 • Διαθέτει άρτιο εξοπλισμό, τον οποίο ελέγχει, συντηρεί και διακριβώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό του ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση.
 • Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα στην διαχείριση των πληροφοριών των πελατών του.
 • Διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας & διεργαστηριακές συγκρίσεις.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το εργαστήριο διαθέτει:

 • προσωπικό με εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
 • άρτια οργάνωση
 • εξοπλισμό και εγκαταστάσεις κατάλληλων προδιαγραφών.
Τα μέλη του εργαστηρίου είναι πρόθυμα να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων και να καθοδηγήσουν για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. ​