Υπηρεσίες συμβούλων

Συστήματα HACCP, ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει:

 • την εκπόνηση μελετών HACCP βάση ISO 22000, Codex Alimentarius, BRC με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη, την εκπόνηση μελετών
 • συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 & την εκπόνηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
 • την παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs) σε επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν σύστημα HACCP/ISO
 • την εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής
 • εσωτερικές επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των αρχών των συστημάτων HACCP/ISO

Εκπαίδευση προσωπικού

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων είναι νομική απαίτηση με βάση το ΦΕΚ 2718/08-10-2012.

Η ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Η εκπαίδευση διενεργείται από ειδικούς επιστήμονες εγγεγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Φ.Ε.Τ.

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα ανάλογα με το είδος και τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την κατασκευή επιχειρήσεων τροφίμων με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων και ποτών.
 • Γνωμάτευση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε σχέση με τη νομοθεσία, τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα ή το υπάρχον σύστημα HACCP του πελάτη
 • Συμβουλές για επίλυση προβλημάτων υγιεινής και τεχνολογίας παραγωγής σε επιχειρήσεις τροφίμων.
 • Συμβουλές για διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριάσεων)
 • Ενημέρωση για υφιστάμενη νομοθεσία και οδηγίες της Ε.Ε.