ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το εργαστήριο

  • είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο ISO 17025
    (Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης 588-6)